новости веб-чат СЕРДАЛО карта заставка
   Общенациональная газета Республики Ингушетия Сердало  


  Общенациональная газета Республики Ингушетия Сердало
 

  4 страница

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

Выходит с 1 мая 1923 года; № 129 (9897) четверг, 27 сентября 2007 года

Мандре
Романа т1ара дакъа  
Пхеннахьа дег1 1очуоттал моттиг а юташ, ара д1оаххал сангар яккха кхийнад Мандречун. Из х1анз, накъа а яьнний цунна. Боакъал а, тайна т1ехьале я-кх хьо, ди дехача дийнахь – ши-шийца уйла а еш, 1охьежаш ваг1а из, к1ийленна ваг1а из, к1ийленна хайна… Сааькх ух цун… Сийрд хьежача маьлха з1анараша шоай сердалонца лаьтта хьест. Б1аргашка чухьеж малх. Дале а… зем баккха безаш да этта хьал. Воча хьале да г1улакх. Ора д1оаххал баьхка хьаэттаб даькъазбаларгаш салтий. Тайша шинелаш, бухь баг1а элтара кийнаш, т1ема г1ирсах  дикка тоабенна ба уж. Турпало хьамерийк1ал боалабу деникинцаш.
Окопа д1оаххал баьццара г1адамаш ма дий. Моастаг1ашта зелургволаш вац партизан. Бакъда, цун-м гу шеддар, т1аьръюкъе санна.
Дика да-кх иштта долаш…
«Сдавайся, партизан, или мы тебя прикончим здесь же! Настал тебе конец. Считаем до 22-х». Эрсий меттах кхеташ вола Мандре, шек д1а вац, цу къамаьла.
Залпаг1 яьлар топаш. Цкъа а, кхозза, пхезза а… Табба ваг1а везаш да г1улакх. Шокарч а етташ, д1аух т1аг1олла даша пхорч. Ераш бегаш ма бац. «Огонь! По зверю! Амар лу эпсаро!
Турмала хьажа кхийра къонахчун!
Х1анз шозлаг1 а йоассалу топаш. Молха, к1ура хьаж эттай. Феца д1а1ийний, фо б1ехдаьд молхан хьажо.
Д1абаха лаьрх1а а бий хьог1 ераш, кхайканза баьхка хьаьший-м!
Хьажа со топо фу йоах! Ше зувргвоацача к1оагача нийслу партизан, лоралуш. «Огонь» - яхаш амар телаш вар, ма вий эггара хьалха топа вог1а везар-м.
Шоллаг1а а, даша мохкадир салташа. Бакъда, кхозлаг1а-м кхувргдац цар топаш тоха Мандречун коа чу. Уж топаш йиза балале де деза царна дов! Чудера партизана керта чу. Пхеннахь пхиъ топ улл, Мандречун етта-тоха мара ца езаш.
А-а-а тепча пхо…, лотабе беза, - «огонь» яхача эпсара!
Топаш йиза уж балалехь атепча лак оз Мандречо. Ше латтача нийсса аркъала вож эпсар, наькха т1а кулг а дилле. Х1анз топага даьлар кулг.
1овежар шоллаг1а а, кхоалаг1а а, виълаг1а а т1емахо. «Назад, ползком» - аьле т1ехьашка бовл гоавараш.
Текхаш ца а водаш, ведда ваха велар ца1. Из вежар дег1о даша пхо лаьца. Хьакхий хурсик, - велакъеж Мандре. Г1ар – тата дижад х1анз. Кхы топ ялац. Цхьа юкъ йоал са тийна латташ. Бакъда, молхан к1ура хьаж-м латт д1а ца йоалаш. Ж1алеш я1-кх ж1алеш! Пхо кхобергбац аз шоана… Х1анз Мандре бирсвеннав висар а. Пхеннена а, т1ера герз хьаийцар цо…
Ши к1ира гаргга ха я т1ом латта Сурхот1а. Дикка герз хьа1айнад Мандречун.
Йоккха ганз я из. Шоаш дахьаш хьабаьхкаб моастаг1ий – «Дала хьаденнар, моллагара д1адаккха йиш яц»… молла а ваха ма везий.
Малх чубузаш, салтий боаг1а. Байнача салтий дакъий, д1акхухьаш латт цар. Бита 1а шоаш. Уж д1ахьош х1ама алац партизано. Из кхетаду цар – салташа. Х1аьта, маьлха дакъий дадийта йиш а яц. Ала-м аьннадар сога Бат1ал-хьажас, лоралелахь Мандре, г1анахьа духьал а вена… Шейх бакълийннав – къайле ц1енойла цун Дала! Ер сомах а да х1анз. Овлияий низ ч1оаг1а ба. Х1ама хайтад царна Дала. Уйла ю Мандречо. Ванаг1а, ма ч1оаг1а х1ама да из. Бат1ал-хьажа шейх лаьца д1авугача хана хиннар… Ламаза ха йохийташ вац шейх, шийна могаш…
Сибаре оаг1онгахь, цхьа халача моттиге кхаьчав шейх Бат1ал-хьажа, конвой т1ехьа а йолаш.
Г1аш ваха везаш я из моттиг. Ушалаш, йикъа колд йолаш, йоарх1аш. 1е, саца везача д1акхаччалца, хала, готта никъ ба бахьа безар.
Х1аьта комараш а я юв етташ, са дуъаш. Хала бала ма бий ссылке вугачун т1алаттар. Малхбуза ламаз де дезаш ва шейх. Ха хьаэттай. Ламаз ийца кара леладу устаза… х1анз мича дергда-хьог1 аз ламаз. Д1а а, са а хьож шейх. Колд ма йий укхаза-м. Эрсе - конвой духьал вац укхун. Хьаде, х1аьта хьай ламаз. Кхы баьдъялале д1акхача деза вай лагере. Топ бе йоалла салте юстара воал, цхьа к1еззига сала1а дагахьа. Ламаз мича де воал ер, уйла ю цо. Укх наькъа такилга т1ара ваьча-м ушалла 1очуг1орг ма вий ер. Т1аккха, аз жоп дала ма дезий хьакима… Из зувш 1охайна, сало1аш ваг1а конвоир Федя. О …о…о…ой! Ер фу да! Кочашта к1ал к1увс а билла, цу т1а ламаз деш воал-кх Белхароев.
К1увс колда т1а улл. 1огора эттача а, ура эттача а, меттахь балац к1увс. Ушал лаьтта санна ч1оаг1а я… Цец-амаг1а ваьннав салте… Шек д1авоацаш, ламаз даь а ваьнна, салам а денна, хьалг1аттар шейх. Сулхьаш бе а дехка из наькъа т1а ваьлча, к1увс д1абаьлар к1алха илла. Д1ахьежжача латтийсар салте. Цецваьлар…! Кхы цунга, б1арг локхаш из зувш, вадар кхераш лоравеш хиланзар эрсе! «Святой!» аьлар цо шейхага.
Цун юхь еш, эхь хеташ хилар из цох. Иштта волаш волча устазо аьннар харц хила йиш ма яц, уйла ю Мандречо! Долче… Устазий устаз вола Киши-Хьажа, воккха хьажа г1о делахь сона, кхайкар из цунга, - ший устазага. Цхьа Даьлачох мара, низ хеташ вац Мандре! Из да а ма дий иштта! Фу дага да хац деникинцашта! Уж даькъазбаларгаш – низ ч1оаг1а ба цар. Юрт йоагаяьй деникинцаша. Ц1аг1ара наьха д1а ца йохьалуш йиса х1амаш д1айихьай. Чувала, аравала наггахь тхов- к1ийле йитаяц  добровольчески арме б1ухоша . Х1анз из дувцача дац… Мандре ма хулла ч1ир лехаш воал моастаг1ашца. Х1ара, цар мала вийна г1алг1а дагавоал партизана. Х1ара цар вийнача г1алг1ачун когаметта, шиъ деникинец ве лаьрх1ад цо. Оакхарашта к1ийлен ваг1а чарахьа санна, моастаг1ашта к1ийленна ваг1а Мандре! Диканга дог доахийла-м дац, ховргда-кх фу хургда д1ахо! Даьла кара да деррига а! Пхи салтеи цхьа эпсари вийна д1аваьккхав партизано. Ч1оаг1а эг1азъ-  яха я деникинций командовани. Топа духьал топ тайний! Цкъа мара ваь а вац, цкъа мара лерг а вац! Дог 1обаде лаьрх1ад Мандречо деникинцех!

(Д1ахододар хургда)
Аушев Сулам-Бек

Евлоев Микаьил
Н А Н А
Сона йицлургьяц
Хьо ханашка,
Сай берале хинна
Иразе г1анаш
Санна.

Хьамсара хеташ
Лелаю аз
Хьа боча ц1и
Дег чу.

Сона-м йицлургьяц
Хьо ханашка.
Са халача вахаре
Хинна иразе г1анаш.

Б1аьстан юхье
Санна къаьга я
K1oapra сийна
Сигленаш.

Аз сай дагамелдар
Хьоца декъаш,
Дукхаезаш  аз
Хьийста са нана.

Сона цхьанна метте а
Йицлац хьа елаенна
Юхь-сибат, хьа
Хоза оамалаш.

***
Къувсарий бокъо яц,
Баг1а соца шуне.
Со воацандаь ханашка,
Царца, цар уне.

Цар шоашта эшараш,
Согара д1адех,
Аз вахаре эшар-
Ханашкара лех.
Хьанна эш йоахараш,
Цap coax дувца,
Са йиш яц,
Даьла къайле –
Ханашка хувца.

Ц1ена дог- ший иразах
Хьерчаш дах,
Фуд-малад цаховш,
Къовсам, хьагар, хьаг1.

Адамашта юкъе
мел хургдар
Лерт1ах,
Аз адамашта кертаг1
доах.

***
Поэзи майда яц,
Сийле къувса.
Поэзи пхьоале я,
Синош тувса.

Вай ханаш я яржжа,
Со царех кхет.
Къахьегарга хьежжа,
Хьахул поэт.

Бахъанаш ма леха,
Йоахар дувцаш.
Сакъердаш санна хьеха,
Яхье къувсаш.

Поэзи моттиг яц,
Хьаг1е къувса.
Поэзи пхьоале я,
Синош тувса.
--------------------

Аушев Сулам-Бек

Школе
даьхкад бераш

Школе болх
дешархой,
- Уж вай з1амига
мехкахой.
Школе йоаг1а
хоза Раиса,
Улув волаш Ахьмад,
1ийса…

Школе даьхкад
хоза бераш,
- Г1оздаьнна
дегаш делаш.
Тахан царга дика хьал,
Хоастам из хилийтача
Далла!

Дика хьалъяь
керда школаш,
Берашка хьеж
сийрда классаш.
Ираз долаш
ма дий бераш,
- Дика мелдар
шоана бийргаш,

Дика оамал
йола бераш,
- Хилба йоазах
дика кхеташ!
Дика дешаш
хилда бераш,
- Хьехархоша
яхар деш.

Вай коа-карта
хилба уж,
Ийман долаш хилба уж!
Унахц1ена хилда бераш,
Атта хилда
вахар-лелар.

Царех хилба дийша нах!
Уж мах боаца-эздий нах.
Дукха бахалба
вай дешархой,
- Массе къаман
дешархой!

ПОЖИЗНЕННЫЙ ПРОЦЕСС
Каждые две недели исчезает один из 7 тыс. языков, на которых говорят в мире. Некоторые исчезают быстро и бесследно, вследствие потери единственной общности – носителя этого языка. Другие, распространенные в двуязычных культурах, выживаются, исчезают из общения  постепенно. Преобладающий язык завоевывает СМИ, торговлю и рекламу, становится доминирующим в школьном обучении, тогда как второстепенный язык вырождается.
О родном языке много сказано, и не только у нас – проблема сохранения родной речи актуальна во все времена, актуальна в той или иной степени как для многочисленных, так и малочисленных народов Земли. В так называемом постсоветском информационном  пространстве, после известного деления на союзные республики с большей гарантией развития родного языка и автономий с факультативным акцентом в этом деле, сегодня обозначились все опасности потери родной речи и одновременно все возможности ее сохранения.
В Ингушетии, исходя из исторического опыта, давно и неустанно ведется подобная работа: развитие и сохранение родного языка – одного из  древних инструментов, носителя народных знаний, устоев и традиций. В настоящее время в республике ежегодно проводятся «Дни ингушского языка и литературы», соответствующие тематические циклы подготовлены практически в каждой библиотеке, выпускаются новые научные словари, все больше мест так называемого «возвращения» родной речи в понятийный аппарат многих отраслей и областей, где раньше это было редким явлением. К примеру, в лекциях по математике, в разъяснениях по медицинским вопросам и т.д. Все больше, благодаря настоящим подвижникам этого дела, предстает родной язык, который обогащает в эмоциональном и смысловом плане диалог людей. Совсем недавно, в силу стереотипов того же советского периода, когда «накопилось» большое количество людей, которые будучи оторванными от родных мест плохо знали и мало использовали в жизни ингушский язык, многие из них задавались вопросом возможности применять родную речь в области естественных наук. Казалось, что трудно говорить на родном языке в мире физики, математики, химии, однако это, к счастью, не так. Ингушский язык чрезвычайно богат – скудны наши знания о нем, наш словарный запас родными словами – целые поколения были оторваны от родной речи. Замечательный исследователь и ученый Владимир Иванович Даль, столь много сделавший для сохранения сокровищницы русского языка, очень тонко подметил, что «язык не пойдет в ногу с образованием, не будет отвечать современным потребностям, если не дадут ему выработаться из своего сока и корня, перебродить на своих дрожжах». Можно сказать, время этого «брожения» наступило, многие ученые в Ингушетии работают в настоящее время над отдельными словарями, которые помогут работать на ингушском языке в области математики и физики, медицины. Надо ожидать, что после необходимой доработки этих очень необходимых работ и решения финансовых вопросов их авторами, мы увидим эти уникальные словари.
Безусловно, вопрос сохранения и развития родного языка, вместе с тем, остается сегодня злободневным. И это проявляется не только  в «бдительных замечаниях» отдельных «патриотов» и знатоков родной речи, которые внимательно отмечают плохое владение родной речью ингушами, по воле обстоятельств жившими в иной среде, вне Ингушетии. Что же тут делать, если человеку в детстве пришлось жить в другом мире, вариться в ином языковом  соку? Это надо понимать, а не критиковать.
С одной стороны можно наблюдать хорошее произношение родной речи и слабое знание русского языка и другой «конгломерат» - смесь русского и ингушского, с третьей – слабое знание родной речи. Эти проблемы характерны для многих народов России и мира. Даже в многомиллионном русском народе с тревогой отмечают плохое знание родной речи русскими людьми, засоренность языка искажениями и жаргоном. Язык эта такая ценность, которую надо словно драгоценный металл в определенные периоды чистить от наслоений времени. Потеряешь эту ценность, и исчезнет навсегда целый мир.
Нельзя без тревоги и сожаления читать сообщения об исчезновении языка какого-либо народа. Это ведь значит, и народ фактически исчез… Вот одно из таких сообщений:
В ходе нового лингвистического исследования, сообщает New York Times, выявлено пять регионов Земли, где языки исчезают быстрее всего. Это Северная Австралия, центральные регионы Южной Америки, верхняя Тихоокеанская прибрежная зона Северной Америки, Восточная Сибирь, Оклахома и юго-западные Соединенные Штаты. Все эти области заселены людьми, говорящими на разных наречиях, и число коренных жителей, сохраняющих остатки старой языковой культуры, уменьшается.
Ученые отмечают, что более половины языков не имеют никакой письменной формы, «уязвимы перед другими языками и могут исчезнуть». После утраты этих языков не останется ни словаря, ни текстов, ни зафиксированных знаний и истории исчезнувшей культуры. Исследователи сосредоточили свое внимание на устных языках, но не на диалектах. Они ищут по всему миру носителей сохранившихся устных языков и делают записи и киносъемки. Развиваются и частные проекты, рассчитанные на 3-4 года, когда в процесс вовлекаются сотни часов регистрации речи, развитие грамматики и обучение детского населения чтению на местном языке. Целью масштабной программы является сохранение полных языковых семейств.
В Австралии, где около 230 разговорных языков находятся под угрозой исчезновения, исследователи нашли только трех носителей языка Magati Ke на Севере и трех говорящих на Yawuru в Западной Австралии. Ученые также встретили единственного носителя языка Amurdag, который ранее считался исчезнувшим. «Этот язык, вероятно, не возродится, – сказал один из исследователей, – абориген с трудом вспоминал слова, которые слышал от покойного отца. Но мы сделали все, чтобы хотя бы сделать отчет и записи его слов». Многие из 113 языков к востоку от Анд в бассейне Амазонки плохо известны и исчезают под натиском испанского и португальского языков. В этой области известна, например, языковая группа Kallawaya, использующая смесь испанского и языка кечуа в повседневной жизни. Однако у этой группы сохранился и тайный древний язык, используемый, главным образом, для того, чтобы сохранять знахарские сведения о лекарственных растениях, некоторые из которых не известны науке. Как и почему этот язык сохранился в течение более чем 400 лет, будучи доступен очень немногим, остается загадкой.
Господство английского языка угрожает существованию 54 местных языков на Северо-западном Тихоокеанском плато – регионе, включающем Британскую Колумбию, штаты Вашингтон и Орегон. В Орегоне только один человек знает устный язык Siletz Dee-ni, на котором когда-то говорили индейцы резервации. В Восточной Сибири, по словам наблюдателей, этнические меньшинства и сохранившиеся аборигены предпочитают своим собственным национальные и региональные языки, подобно русскому или саха. На сорока языках все еще говорят в штатах Оклахома, Техас и Нью-Мексико. Многие из сохранившихся языков первоначально использовались местными индейскими племенами или мигрировавшими восточными племенами. Некоторые из этих языков вымирают.
Главную угрозу для редких языков с небольшим количеством носителей, по мнению ученых, представляют те 83 языка с глобальным влиянием, на которых говорят и пишут 80% населения Земли. Языки, подобно птицам, млекопитающим и растениям, сталкиваются с угрозой вымирания и постепенно исчезают.
Как мы видим, есть несколько причин теснящих малые языки за борт истории: глобальное информационное давление, существование приоритетных языков государственного масштаба – они побеждают в борьбе умов и привычек выражать мысль, отсутствие письменности, нарушение языкового наследия – передача родной речи от родителей  детям и другие. Вспомним знаменитое высказывание Виссариона Белинского, которое известно еще по школьной программе: «Создать язык невозможно, ибо его творит народ; филологи только открывают его законы и приводят в систему, а писатели творят на нем сообразно с сими законами».
Что будет с ингушским языком  через пять, десять, пятьдесят лет? Сохранит ли Ингушетия свой уникальный язык – его изучают в научных центрах Америки и Европы - через полвека? Какова угроза размывания, забвения родной речи для нас? Эти вопросы невольно задают себе все, кто неравнодушен к судьбе своего народа. Между тем, у нас есть фундаментальная основа для оптимизма – это ингушская семья, с ее проверенными временем нравственными скрепами, школой воспитания, понятием о родной речи, как «адамий мотт» - языке человека. Мы при всех делах и мероприятиях бытового характера находимся в среде, где родная речь неизбежна. Конечно, все это должно, учитывая вызовы времени, дополняться обучением с ранних лет в школах и детсадах, и если хотите, самообразованием в этой области – не сразу, но овладеть богатством ингушского языка, дано каждому из нас. Еще древние римляне говорили, что для изучения языка гораздо важнее свободная любознательность, чем грозная  необходимость. Сегодня, возможно, истина в золотой середине – необходимо проявлять любознательность, открывать для себя его богатство. Процесс этот пожизненный и достоин всяческих усилий.

М. КОСТОЕВА

 

БЕРЕГИТЕСЬ ОГНЯ
С наступлением осенне-зимнего периода в нашей республике особое значение приобретают правильное устройство и эксплуатация отопительных приборов. К сожалению, чаще всего люди сами бывают виновниками пожаров в жилых домах. Как горько в несколько мгновений лишиться всего, что наживалось многие годы. А страшная, невосполнимая потеря близких? Все ли мы делаем для того, чтобы этого не произошло?
Для предупреждения пожаров в жилых домах и своевременной их ликвидации надо строго соблюдать правила пожарной безопасности. В домах необходимо иметь первичные средства пожаротушения, запас воды, территории дворов необходимо содержать в чистоте. Проезды, разрывы между строениями и проходы к запасным выходам нельзя загромождать.
Немаловажное значение имеет и своевременная очистка и проверка вентиляционных каналов и дымоходов. Работа в этом направлении должна осуществляться квалифицированными специалистами, имеющими соответствующее удостоверение, состоящими на работе в добровольном пожарном обществе.
Чтобы предупредить пожары при печном отоплении, печи и дымоходы надо постоянно содержать в исправном состоянии. Перед началом и по окончании отопительного сезона дымоходы печей тщательно очищать от сажи, дымоходы в чердачном помещении и выше кровли должны быть промазаны раствором глины и побелены. У каждой печи должна быть устроена плотно закрывающая топливник дверца. Перед дверцей топливника на полу должен быть прибит металлический лист железа, размером 50x70 см.
Категорически запрещается:
хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, бросать в мусоропровод непотушенные спички и окурки, складировать вблизи печей, котлов сгораемые предметы, производить сушку белья;
оставлять топящуюся печь с открытой дверцей, производить топку печей более двух часов без перерыва.
Граждане! Постоянно помните и проявляйте противопожарную предостороженностъ. Уходя из помещения, убедитесь, отключены ли электронагревательные приборы, газовые приборы.

Р. Шакриев,
начальник ОГПН
г. Назрани,
подполковник вн. службы

 

 

 
----

??????.???????
Новости |  Наш Президент |  Пишет пресса |  Документы |  ЖЗЛ |  История
Абсолютный Слух |  Тесты он-лайн |  Прогноз погоды |  Фотогалерея |  Конкурс
Видеогалерея |  Форум |  Искусство |  Веб-чат
Перепечатка материалов сайта - ТОЛЬКО с разрешения автора или владельца сайта и ТОЛЬКО с активной ссылкой на www.ingush.ru
По вопросам сотрудничества или размещения рекламы обращайтесь web@ingush.ru