новости веб-чат СЕРДАЛО карта заставка
   Общенациональная газета Республики Ингушетия Сердало  


  Общенациональная газета Республики Ингушетия Сердало
 

  3 страница

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

Выходит с 1 мая 1923 года; № 59 (9826) среда, 25 апреля 2007 года

Езача моттигашка зерате
Чакхбаьлар (Даьлагара салам-моаршал хилда цунна), Даьла Элча Мухьаммад-Пайхамар дуненчу ваьнна беза мовлата бутт. Цу бетта дозал кхета а деш, наха шоай низ кхоачача боараме мовлат дешийташ, саг1а луш, вай Устазий ц1ен наьха зераташка ухаш лерх1амца чакхбаьккхар мовлата бутт. Бера хана денз, тхоай дас лерх1амца,  боча а йолаш, йийцача цу езача моттигашка яха са а в1ашт1ехьдаьлар цу бетта. Сайна б1аргадайнача дезача зератех, цу езача моттигех: Эртанах, Иласха-юртах, Шаьлах, Гехт1ах дувца лаьрх1ад аз.

Мишта, фуд Эртан-т1а?!
Ведана района чуйоаг1аш я з1амига юрт Эртан-т1а. Цу юрта д1аелла йоалл Хьажий нана Хяди. Тахан цига дукха зераташ да, малаг1аш да уж?
Киши-Хьажа ший новкъосташца дагавувлаш хинна ц1а, Хьажас лелаяь сомий беш, Хьажас лаьттаг1а г1аж 1етта баьккха дарбана хьаст, Хьажа 1охайна ваьг1а кхера а… массехк, массехк я уж еза моттигаш.

Хьалхара зерат
Зерате яха араяьнна тха тоаба пхийтта сагах яр. Кхаьла, г1ийла дарц хьекхаш яр 1уйре. Хаоттам дика ца хилар бахьан, дерригача зераташка дохалургдий-хьог1 аьнна хетар тхона. Лоаман буххье х1ана дац аьнна ураг1а ваха везаш дар зераташ. Х1аьта а, бахьа новкъа даьннача безача наькъах дог г1оздувлаш, сакъердалуш бар са новкъостий.
Тхона хьалхле  лелаеча боккхаг1чар Даьла ц1и йоаккхаш, Мухьаммад-Пайхамар (Даьлагара салам-моаршал хилда цунна) хеставеш, новкъа цхьаккха духьале йоацаш д1акхаьчар тхо Шаьла.
Юртара аравоаллача, йистонца аьрда оаг1орахьа дар, дика доал даь ц1ена кашамаш. Укхаза сайцар тхо. Боарам боацаш дукха дар адам, тха хьалхле лелаеш, тхо доаладеш венача хьажочо Кхоартой Мухьмад-Башира дийцар из фу моттиг я. (Хана воккха веце а уж зераташ довзаш, цига дукха лийста вар из).
- Умалат-шейха зерат да ер, - белгалдир цо. – Шийгара дарба дезаш, шийна т1авена саг, цхьа дарба доацаш юхаверзийтаргвац ше аьннад цо. Ц1енна гонахьа кхо го а баьккха, д1ачудаха зерат а даь, Умалат-шейха чурта т1а г1олла кулг хьокхаш, сага ший лазача маьженег1 хьакхача, дарба хул аьнна да. Из зерат а даь ду1ашца, Даьлагара къахетам бехаш арадаьлар тхо цу чура. Ара дар дарбана хий, тхоашта хий а ийца, д1ахо болабир оаха  тхоай никъ.

Шоллаг1а зерат
Хьалхара зерат а даь тхо арадаьлча, лер дайна, ший тайпара г1айг1ане баха бар нах. Х1аране ше-ший уйла, нигат хинна хургдар-кха б1аргадайнача зерата хозалах, дозалах.
Д1ахо хьош бола никъ бар, лоамашка ураг1а бахьа безаш.
Йоккхий голаш етташ ураг1а бодача лоаман новкъа, тхона хьалха дуккха а яр машенаш. Цул совг1а, новкъа дукха бар гаьннара г1ашша, зераташка боаг1а кагий нах, бераш, кхалнах. (Дагестанера, Черсашкара, г1алг1ай, нохчий мехкара а).

Хяде-зерат
Лакхача гув т1а латтар хоза тоадаь отар. Хяде-зерата т1авахалехьа, цу отара к1ала зикара кхо го баккха безаш дар 1адат. Цу отаргара д1адоладенна, зерата ц1енга кхаччалца латтар адам. Лаьттан т1ара деррига адам цига да моттийташ кхотабенна бар нах.
Ши рака1ат суннат ламаз а дий, кхо го боаккхар Хяде-зерата гонахьа, Даьлагара къахетам, гешт дар дехаш ду1а а дий, юхь зератагахьа а юташ аравоалар.
Ма дарра, сай цу зератаца хинна нигат, уйла, дийна бувзам д1абувца низ кхоачаргбоацаш ч1оаг1а бар. Дийна долаш дагалаттар Хяде ший во1аца Хьажийца хиннад яха къамаьл а: «Даьллахь Хьажа, са боча во1 ма варий хьо, кхайкеи, хазеи адам доацача укх эрий ара х1ана йол 1а со д1а, укхаза, со йолча мала воаг1аргва, аз фу дергда?” – аьнна Хяди йийлхача, “Ма елха са нана. Ма елха. Лаьттан т1ара халкъ хьона зерате ахарал совг1а, сигалара оакхарий а хьоца зерат деш хургда хьона.
Аз дош лу хьона, хьо, са нана гудар бахьан, укх Эртан-керта т1а кхозза ваьннача сага жожаг1атен 1азап б1арга ца дайта» - аьнна кхаъ баьккхаб Хьажас яхаш дувц дийшача наха. Иззал еза йола уж моттигаш вай мехка йолаш хилар Дала вайна даь доккха дика деций?!

Киши-Хьажа ший новкъосташца дагавувлаш хинна фусам
Хьажа Эртан кертера д1аваха кийчвеннача хана, цун тешаме хинна новкъостий, (цунца даиман дагабувлаш хинна) бийлхаб йоах: «Тха г1ийла, миска Хьажа, оаха фу дергда, тхо хьанца дагадувларгда, мича г1оргда тхо» - аьнна.
Хьажас т1аккха жоп деннар:- «Шо сагота ма хилалаш, со даиман а шуца ва шоана. Укх вай дагадувлача фусаме шийца дагадовла, г1о-новкъостал деха дийнахьа эзарзза доаг1е а со к1ала воацаш доаг1аргдац шо» - аьнна.
Цу зерате а, Хьажий новкъосташа ма аллара, вай бусалба наха Даьлагара къахетам, гештдар а дийхар оаха. Цул т1ехьаг1а, Хьажас лелаяьча сомий беша ламазаш а даь, Хьажас белгалбаьча дарбан хьастара хий ийца, Хьажа ламаз эцаш 1охайна ваьг1ача кхерах кулг хьокхаш, б1арг а теха, тхоай д1ахо Иласха-юрта бахьа лаьрх1ача новкъа даьлар тхо.
Эртан-т1а лакхача лоаман т1а улле а, Иласха-юрт шаьрача уллар. Укхаза дар дукха зераташ, масса долча зерате отта Даьла ло1амца в1ашт1ехьдаьлар тха. Эртан-т1а йоккха йоаг1аш лай чоалпаш а йолаш, хотта болаш, кхаьла хинна яле а укхаза, кхыча мехка кхаьчача санна дар сурт.
Б1аьсти йолга хайташ дар 1алама сурт. Буц яр хоза гучаяьнна, ч1онак теха, цхьацца моттиге зизаш хьаделладена латтар сомий гаьнаш. Юрта юкъе хьалчуваьлча, аьтта оаг1орахьа дар доккхий кашамаш. Цу коа дар Хьажий даь Кишеи, веший Муцеи зераташ.
Кашамий ков тоадеш, къахьегаш боахкар болхлой . Бе боагг1ача беса, тхоай зерата кхоачам баь, тхоаш коара арадоалаш хаьттар аз з1амигача сагага (из воаллар зератий ц1енна т1абода никъ тоабеш). Из, цу юрта ваха Муцаев Мовсар вар.
- Мовсар, хьано тоадайташ да ер кашамаш, дукха къахьийга а къахьега дезаш а болх ма бий оаша бер?
- Деррига зераташ тоадайта рузкъа хьожадаьр тха Президента Кадыров Рамзана нана Аймани я,  х1аьта, оаха-м, болхлоша ер деза зерат тоаде тхоай г1о лаца в1ашт1ехьдаларах Дала хам беш, Даьла духьа бу беш бола болх. Къахетаме вола вай Даьла ший духьа даьр доадеш мичав», - жоп далар Мовсара.
Цу кашамашта гаьна доацаш дар, Хьажа дуненчу ваьнна ков а. Цу коа яг1ар шин кулгаца марх1а ца хувшаш шера, юкъера яьсса йолаш комара га. Шин п1елгалла сома коаст яр цун гом. Тамаш яь варгвоацаш хоза ч1онак теха, датт1а кийчденна дар цу гаьн т1ара зиза.
Цу гаьна истори а дар цецвоаккхаш: Хьажий нанас Хяде, ший к1аьнк з1амига волаш, цох 1одежа ч1онак лаьттаг1 деллача хьахинна га я яхаш ювцар из наха. Даьла ло1амца из га ца латача, лата йиш йоацаш, йокъаенна коаст яр гуш хиннар. Тамаш е а, уйла яь бусалба дингахьа вай совдувла х1амаш дукха дар зераташка.
Киши-хьажа кхойтта шера халбата  ваьллача коа даха, цига а зерат дир оаха. Цу езача зерата моттигаш ца1 юкъе ца юташ, даха аьттув хилар тха цу дийнахьа. Хьажас нокхарий мозий лоаттадаьча гув т1а а хилар тхо.
Ше цига ваха, уж моттигаш б1арга ца яйначо бакъдергдоацаш хоза дар зераташ. Хьажий оаг1орахьа мел долча зераташка зерат даь даьлча, Пайхамара т1ера (Даьлагара салам-моаршал хилда цунна) мовлат а дийша, тха хьалхле лелаеча хьажочо Мухьмад-Башира, тхо дига зерат дайтар (Дала къайле тоайойла цар) Даьдеи, Бахьаи, Илезеи зераташка.
Веза Воккха волча вай Дала ший къахетам совбоаккхаш, Дала дика даьча бусалба наьха боча, хьамсара йола уж еза моттигаш вай т1адаьхка зерат де йиш йолаш хилар Дала а, вай Устазаша а вайна баь боккха къахетам ба.
Ма дарра аьлча, цига ваха уж моттигаш б1аргаяйна, из хозне зийнача саго мара кхетадергдоацаш, хоза дар тхона цу дийнахьа б1аргадайна сурт.
Ц1адахка тхо новкъа даьлча, саьрг санна 1от1атехар дог1а, кхаьла д1аэттар ди а, хаоттам безаме беце а, безаме, дицлургдоацаш дар цу дезача зераташцара нигат а хоттабенна бувзам а.
Р. КАРТОЕВА

 

 

 

История о пророке Исе
(Мир ему)
Пророк Иса (Мир ему) родился в Кудусе спустя 6 месяцев после рождения пророка Яхьи (Мир ему). Он самый последний Пророк, посланный к сыновьям Исраила. Он четвертый из пяти великих пророков (Мир им всем). Он был создан подобно пророку Адаму (Мир ему), без отца.
Пророк Иса (Мир ему) получил священное Писание «Инджиль»  и был вознесен живым на небо, когда ему было 33 года. Ближе к Судному дню Иса (Мир ему) вернется в наш мир. Он встретится с Мах1ди и будет распространять ислам во всем мире. Пророк Иса (Мир ему) умрет в Медине и будет похоронен возле могилы Пророка Мухаммада (Да благословит его Аллах1 и приветствует).
Мать пророка Исы (Мир ему) – Марьям, из рода пророка Дауда (Мир ему). Ее мать звали Хунна, а отца - Имран. Как говорится в достоверных источниках, у Хунны не было детей, и она просила у Аллах1а: «О, мой Господь! Если у меня будет ребенок, я отдам его в служение Тебе в Байтурь – Макдис». После этого обета она забеременела. Сказано в Коране: «Вспомни, когда женщина из рода Имрана сказала: «Господи! Воистину, я дала обет пожертвовать Тебе дитя, которое в утробе моей, освобожденным от всяких иных забот, кроме повиновения Тебе. Так прими же от меня, ибо, воистину, Ты Слышащий, Знающий». (Сура 3, аят 35).
Спустя некоторое время, она родила девочку и назвала ее Марьям. В следующем аяте сказано: «Когда она разрешилась от бремени, то сказала: «Господи! Я разрешилась девочкой». Но Аллах1у лучше знать, кем она разрешилась, ведь мальчик не то, что девочка. «Я нарекла ее Марьям. Я вверяю ее и ее потомство под Твою защиту от сатаны проклятого». (Сура 3, аят 36).
До этого было разрешено отдавать в мечеть мальчиков, и за это было большое вознаграждение. Так мальчики с рождения и до совершеннолетия оставались в мечети. После совершеннолетия они могли на свое усмотрение заниматься делами. Всевышний Аллах1 принял Марьям в служение, после чего это стало разрешено и для девочек. Хунна отдала свою дочь служителям мечети. Они стали бросать жребий, чтобы решить, кто возьмет ее под опеку. Всевышний Аллах1 говорит: «Все это из рассказов о сокровенном, и Мы сообщаем тебе откровением. Ты не был среди них, когда они бросали свои каламы (чтобы решить жребием) кто из них будет опекать Марьям. И ты не был среди них, когда они препирались». (Сура 3, аят 44).
Жребий показал, что ее попечителем будет пророк Закария (Мир ему), который был имамом этой мечети и зятем Хунны. Когда Марьям отняла от груди, ее отдали в Байтуль – Макдис (мечеть), где выделили для нее отдельную комнату. В Коране эта комната называется михрабом (направление). В эту комнату мог войти только пророк Закария (Мир ему). Он открывал и закрывал ее двери  своими ключами. Это продолжалось до достижения ею 12 лет. Однажды он увидел в комнате различные фрукты, которые он не приносил, и спросил с удивлением, откуда это? Она ответила, что это даровано ей Аллах1ом. Всевышний Аллах1 сказал: «Господь принял и вырастил ее прекрасно, и поручил ее Закарии”. Каждый раз, когда Закария входил к ней в покои, находил при ней пропитание и однажды спросил: «О, Марьям! Откуда у тебя это?» Она ответила: «Это от Аллах1а». Воистину Аллах1 дарует пропитание кому пожелает, без ограничения. (Сура 3, аят 37).
Великие милости, дарованные Марьям Всевышним  Аллах1ом:
1. До нее в служении принимались только мальчики, а через мольбу ее матери она тоже была принята.
2. Она была под опекой пророка Закария.
3. Ее кормил райской пищей Аллах1 Всевышний.
4. Аллах1 дал возможность увидеть ангела Джабраиля, что было дано только пророкам.
5. Аллах1 защитил ее и ее сына от казней шайтана.
6. Ее сын пророк Иса (Мир ему) разговаривал еще с пеленок и ответил людям, оклеветавшим его мать.
Пророк Мухаммад (Да благословит его Аллах1 и приветствует) сказал: «Дочь Имрана Марьям самая лучшая среди женщин своего времени, а самая лучшая из женщин моей уммы (общины) это Хадиджа».
Марьям днем и ночью поклонялась своему Создателю. Среди сыновей Исраила ее богобоязненность стала известной. Она была из избранных рабов Аллах1а. В Коране она восхваляется как благочестивая. Сказано в Коране: «Вспомни, Мухаммад, как ангелы сказали: «О, Марьям! Воистину Аллах1 избрал тебя, очистил в вере и возвысил над женщинами миров. О, Марьям! Будь покорной Господу твоему, падай ниц и поклоняйся вместе с теми, кто поклоняется».
(Сура 3, аяты 42-43).
Повинуясь приказам, ее богобоязненность возросла так, что она совершала молитвы так долго, пока ее ноги не опухали…

Пророчество Исы (Мир ему)
После 12 лет, проведенных в Египте, пророк Иса (Мир ему) вернулся в Иерусалим и поселился в поселке…
Когда ему исполнилось 30 лет, он стал призывать людей к Единобожию. Всевышний Аллах1 сказал: «Мы уже раньше посылали Нуха и Ибрах1има и учредили в их потомстве пророчество и писание. Среди них были и такие, которые избрали прямой путь, но многие из них были нечестивцами».
(Сура 57, аят 26).
Иса (Мир ему) по воле Аллах1а показывал множество чудес. Он подтвердил истинность Таурата (святое писание), дарованного Мусе (Мир ему), но сказал, что Всевышний Аллах1 поменял некоторые из Своих законов. В Коране сказано: «И я пришел (т. е. Иса (Мир ему), чтобы подтвердить истинность того, что было ниспослано до меня в Товре (святое писание), чтобы разрешить вам кое-что из этого, что было запретно вам. Я пришел к вам со знамением от вашего Господа. Так бойтесь же Аллах1а и повинуйтесь мне. Воистину, Аллах1 – мой Господь и ваш Господь. Так поклоняйтесь Ему – это и есть прямой путь».
(Сура 3, аяты 50-51).
Чудеса пророка Исы (Мир ему)
Пророк Иса (Мир ему) по Воле Аллах1а:
1. Воскрешал мертвых;
2. Лечил больных;
3. Знал то, что люди едят и хранят в своих домах;
4. Вылепил из глины птицу, и она улетела;
5. Ему была ниспослана с небес трапеза;
6. Когда он спал, то слышал и знал, что говорят и делают вокруг него люди;
7. Когда он хотел, с небес ему ниспосылалась пища и фрукты;
8. Он слышал тайные и далекие разговоры людей.
Ангелы, когда давали Марьям добрую весть об Исе (Мир ему), сказали: «И сделает его посланником к сынам Исраила, и тот скажет им: «Я пришел к вам со знамением от вашего Господа. Я сотворю вам из глины подобие птицы, подую на него, и оно станет птицей с разрешения Аллах1а. Я исцелю слепого и прокаженного и оживлю покойного с соизволения Аллах1а. Я поведаю вам о том, что вы едите и чем вы запасаетесь в ваших домах. Воистину, во всем этом знамение для вас, если вы верующие». (Сура 3, аят 49).

Вознесение пророка Исы (Мир ему) на небо
Сыновья Исраила (Израиля) неохотно следовали религии, ниспосланной пророку Мусе (Мир ему), были во многом не согласны с ней и почти сошли с истинного пути. Последующие пророки всегда предупреждали их, но этот заблудший народ все равно оставался на своем, дошел до того, что поднял руку на пророков. Этот народ во времена Исы пребывал в сильнейшем упадке и ждал своего спасителя. Ожидаемый ими пророк должен был обладать великой силой, потому что он должен был спасти их от рабства и доставить различные мирские блага.
Поэтому, когда Иса (Мир ему) был ниспослан как пророк и начал призывать их к единобожью, иудеи посчитали его слишком мягким и не хотели следовать за ним. Но Иса (Мир ему), несмотря на это, проявил великое терпение, продолжая призывать людей к единобожью. И чтобы установить в этом мире спокойствие, хотел сблизить и подружить людей. Он стремился вывести иудеев из заблуждения и наставить на истинный путь. Но иудеям, обагренными кровью пророков руками, не понравился этот призыв, они решили убить и его. Народ начал преследовать Ису (Мир ему) и его сподвижников. Один из них по имени Яхуда даже сообщил убийцам пророков Закария и Яхья (Мир им) о местонахождении пророка Исы (Мир ему). На него обрушился гнев Аллах1а, и в наказание за содеянное его облик стал так похож на облик Исы, что его распяли вместо пророка Исы (Мир ему).
По воле Аллах1а Иса (Мир ему) был вознесен на небо. В это время ему было тридцать три года. Иудеи зашли в дом, где жил Иса (Мир ему) и увидели Яхуду в облике Исы. Они схватили и убили его вместо пророка Исы (Мир ему). Всевышний Аллах1 сказал: «За их неверие, за то, что они возвели на Марьям великую напраслину, за их слова: «Воистину, мы убили Мессию, Ису, сына Марьям, посланника Аллах1а». Но они не убили его и не распяли, а это только показалось им; воистину те, которые расходятся во мнениях по этому поводу, находятся в сомнении и не ведают ничего о том, а лишь следуют за догадками. А они, конечно же, не убивали его. Это Аллах1 вознес его к себе, а Аллах1 Великий, Мудрый».
(Сура 4, аяты 156-158).
Всевышний Аллах1 защитил Ису (Мир ему) от евреев и не позволил им убить его. Это было, несомненно, так, но когда и каким образом это произошло, есть разные передачи. По мнению большинства ученых, Всевышний Аллах1 Своим могуществом разместил Ису (Мир ему) на небеса… До Судного Дня он вернется в этот мир, тогда все люди примут ислам, и он станет единственной религией в этом мире. В Коране сказано: «(Евреи) устроили казни, и Аллах1 разрушил их казни, а ведь Аллах1 – самый совершенный (Создатель всего). (Вспомни, Мухаммад) как сказал Аллах1: «О Иса! Я упокою тебя, вознеся тебя ко Мне, и очищу тебя от тех, кто не уверовал, а тех, которые следовали за тобой, возвышу до самого Дня Воскресения над теми, которые не уверовали. А потом вы вернетесь ко Мне, и Я буду вашим судьей в том, в чем вы между собой не согласны».  (Сура 3, аяты 54, 55).
«А тех, которые не уверовали, Я накажу сурово в этой жизни и в будущей, и никто не поможет им». Тем же, которые уверовали и вершили добрые дела, Он воздаст сполна и наградит. Ведь Аллах1 не любит творящих притеснений». (Сура 3, аяты 56-57).

Ниспослание Исы (Мир ему) с небес
Ближе к Судному дню пророк Иса (Мир ему) придет в этот мир. Об этом есть множество хадисов Пророка Мухаммада (Да благословит его Аллах1 и приветствует).
В Коране сказано: «Явление его (Исы) возвестило о Судном часе. Нисколько не сомневайтесь в его наступлении и следуйте за Мной. Это и есть правильный путь». (Сура 43, аят 61). В этом аяте пророк Иса (Мир ему) является знамением Судного дня, то есть, как предвестник приближения Судного дня он придет в этот мир. Когда пророк Иса (Мир ему) придет в этот мир, он будет подчиняться шариату… Он будет вместе с Мах1ди, и убьет Даджала (антихриста). Мах1ди будет из рода хашимитов (рода Пророка Мухаммада) (Да благословит его Аллах1 и приветствует).
Ниспослание пророка Исы (Мир ему) в этот мир станет причиной ниспослания милости для всего человечества. В одном хадисе сказано: «Пророк Иса придет в этот мир в двух одеждах цвета красной глины, в это время Всевышний Аллах1 уничтожит все религии, кроме ислама, и в мире будет царить доверие и спокойствие. Даже львы будут есть с верблюдами, а дети будут играть со змеями.
Пророк Иса (Мир ему) придет в этот мир, чтобы возродить истинную религию, объяснить людям, что необходимо воспитывать нафс, очистить сердце, не делать своей целью мирские желания. Он призовет людей жить высшей духовной жизнью, и заповедует любовь, сострадание, братство.
Одной из главных черт нашей религии является любовь ради Аллах1а, и проявление гнева ради Него… Совершенства нашего поклонения и всех наших деяний зависит от совершенства нашего духовного мира, искренности намерения. Мы должны любить ради Аллах1 и совершать деяния только ради Его довольства.
О, наш Господь! Дай нам познать истину и крепко придерживаться ее, знать, что такое заблуждение и быть далеко от него. Даруй нам быть из числа благочестивых рабов Твоих в обоих мирах, которые удостоились Твоих благ в садах довольства Тобой.
М. МУСЛИМОВ     

 

 
----

??????.???????
Новости |  Наш Президент |  Пишет пресса |  Документы |  ЖЗЛ |  История
Абсолютный Слух |  Тесты он-лайн |  Прогноз погоды |  Фотогалерея |  Конкурс
Видеогалерея |  Форум |  Искусство |  Веб-чат
Перепечатка материалов сайта - ТОЛЬКО с разрешения автора или владельца сайта и ТОЛЬКО с активной ссылкой на www.ingush.ru
По вопросам сотрудничества или размещения рекламы обращайтесь web@ingush.ru