новости веб-чат СЕРДАЛО карта заставка
   Общенациональная газета Республики Ингушетия Сердало  


  Общенациональная газета Республики Ингушетия Сердало
 

  3 страница

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

Выходит с 1 мая 1923 года; № 51 (9818), среда, 11 апреля 2007 года

Халкъа духьа ваьхав
Адамий вахара белгалонех да-кх, цхьавола саг дуккхача а наха вовзаш, вож дукхачарна ца вовзе а цунца г1улакх мел хиннараша лерх1ам беш хилар. Вай мехка дуккхача наха вовзаш а везаш а хиннарех ва Ториев 1алмарзий Хьусен. Из ваьв 1906 шера Дошлакъий-Юрта, ахархочун дезале. Ше дийша веце а 1алмарзийна лайнад во1ага дешийтар, цудухьа Хьусена 1923 шера чакхйоакх Бурочара ишкол. Бакъда, х1аман зем баккха ховш вола з1амсаг, заман белгало чоалхане хилар кхета а деш, д1ахо деша вода. Цо чакхйоах тракториста курсаш, болх бу механизатор волаш. Хьисап дола з1амсаг д1ахо дешийтача дукхаг1а накъаваргволга ховш болча кулгалхоша инструктор-механик хургвола курсаш яха вохийт Хьусен. Ростове уж курсаш а яьха 1926 шера из ц1авеча Шолжа-г1алийт1арча «Госторга» отделене балха хьожаву къона специалист. Из шу йистедоалаш (декабрь) из д1ахьожаву Дагестански АССР, Хасов-Юртарча «Ц1е Октябрь» яхача артеле механикал де. «Севоссоюзе»  Бурот1а болх бу цо 1927 шера денз 1930 шерага кхаччалца. Заман белгало этта хиннай дешар, индустриализаци, керда боахамаш дахкар, техника 1омаяр лоарх1аме а долаш.
Х1аьта ма эшша специалисташ тоъаш хиннабац, цудухьа дика кхетам бола кагирхой 1аьдало деша а дешийташ, балха ийшача д1а-хьа хьежабеш хиннаб. Советий 1аьдала декхар а даь леладеш дар балха воаца дийша специалист резерве д1аязвеш, ийшача метте балха д1ахьожавеш а хилар.
Заманца г1а баьха а ца 1еш, цул к1еззига хьалха вала ловш хул хьаькъале вола къона специалист Тариев 1алмарзий Хьусен. Цудухьа 1931 шера из деша отт Ростове «Ц1еча директорий» курсашка. 1933 шера уж курсаш дика чакх а яьха из хьожаву «Ингушский» яхача зерносовхоза директора заместителалла.
Кердача тайпара лаьттах пайда эцар довзаш, техника юкъейоалаяра г1улакх дезаш вола Хьусен кулгалхоша а муг1арерча ахархоша а сий а деш ларх1а а лоарх1аш къахьегаш  хул. Бакъда хьаькъале а волаш, уйланца к1оаргга, ший балха белгалонаш йовза г1ерта из вохийт Москверча Академия соц. земледелия яхача лакхера дешар 1омаде. Из академи 1938 шера йистеяькхача ВКП(б) ЦК соцамах из балха хьожаву СССР СНК Паччахьалкхен рузкъан резервий керттерча Управлене. Калинински областе цу даькъе къахьег цо. Ший  балхах дика кхета а кхеташ вола специалист мукъа витац. Кастлуш из юхавех Москве СНК  Паччахьалкхен рузкъан резервий керттерча Управлене хьалхарча отделене, хьалхарча отдела начальникалла оттаву. Т1аккха Хабаровске вохийт из №6 йолча «Стройтреста» кулгалхо а ваь. Цаговш из д1айоакх СНК постановленех, бакъда Ториев Хьусен Хабаровски Территориальни паччахьалкхен рузкъан резервий Управлене управляюще хьалхарча заместителалла оттаву. Иштта лакха говзал йола специалист а эздий къонах а хиларах тарра Хьусен наха лоарх1аш а сий деш а хул. Т1аккха цо хьегаш дола къа терко ца еш дитац 1аьдало а. Цунна лу «Знак Почета», Къахьегама Ц1еча Байракха орденаш, дуккха медалаш. Из дакъа лоацаш хиннав Москве ВДНХ (Ерригсоюзни юртбоахама выставке). «Нахаца тарвалар – ах вахар да» яхаш кица да вай къаман. Т1аккха Ториев 1алмарзий Хьусен нахаца тарвала а ховш, эзделах а ца вохаш, т1аенача халонна са а тохаш чакхваьннав. Атта хиннадац цунна бехк-гунахь доацаш деррига а вай къам низах мехках даккхар ла. Цхьабакъда ше дийша а хьаькъале а саг хиларах тарра, цо кхетадеш хиннад этта хьал. Цудухьа ший мехкахошка диках дог а ца дуллийташ, хьаьналча къахьегамаи хозача г1улакхаи уж сутара а беш ваьхав из. Къамаех нах бекъаш хиннабац, дика – во къоастадеш хиннадале а. Дог тийша хиннав вай халкъ юхац1адоаг1аргхиларах. Долче, хадданза дикача г1улакхашца наха масал а луш къахьийгад. Ший хана советий 1аьдало кулак ва аьнна мехках а ваьккха Казахстане ваьхача Измайлов Аьдал-Гире йо1 Зумурут хиннай цун сесаг. Из ше г1умке хиннав. Г1умкий мехка а Дагестане а дика довзача ц1аг1ара нах хиннаб уж. Хьусена уст-да дика саг а эздий къонах а хилара тешал ду цун ц1аг1а бисача гаргарча наха цунга каьхат яздеш аьннар: «Укхаза, хьа эздий, наха йовза ц1и бахьан долаш, хила тарлуча вонах лораду тхо, хьо наха вицвеннавац, хьа сий ду, цу даькъе 1аьдала болхлоша а муг1арерча бахархоша а…»
Вай халкъ Казахстанера ц1аденача хьалхарча шерашка (1959-1964 шш.) АМООСа начальник волаш къахьег Хьусена. Ший болча аьттонах керда вахар ц1аькха а д1адоладе дезача цу наха г1о-новкъостал ду цо. Балха хьаэца йиш яр хьаэц, йиш йоацар кхычахьа аьттув бий хьаже балха д1анийсву. Болхлошца дика вар из аьле дагалувцар Хьусен цунца къахьегаш хинначар.
Ший в1ашт1ехь даьлча ахчанца а, кхатуллачунца а, г1ишлон материалаца наха новкъостал деш хиннад цо. Вай белгалде деза, х1анз санна газ а хий а электроэнерги а, хьаэца г1ишлон материал а вайцига аьттехьа ца хинналга. Д1адала ахча дале а 1аьдало лаьрхх1а хьа а язъяь мара кхатуллар а ц1а де х1ама а яцар цу хана. Къонахчун денал а, камаьршал а, яхь а гучайоал хало т1аеча. Х1аьта Хьусен ваь а ваьха а ха 1алаьмате чоалхане а хала а хиннай вай къаманна а берригача мехка а. 1алмарзий Хьусена денал теъад ше мел вах къонах а волаш, г1алг1а а волаш чакхвала. Цо доаккха рузкъа а боахамаш а дитадац, цо йитай Виззача Сага, къонахчун эздий сий дола Ц1и. Х1аьта боахам-рузкъа-м сихха д1адала тарлулга ховш да, даиман яхаргьяр я саго укх дуненчу йита ший ц1и. Шеко яц Ториев 1алмарзий Хьусена ц1и вай мехка йиц а ца луш яхаргхиларах. Яхаргья цун ц1и цо леладаьча хозача, эздийча г1улакхашца хьаьналча къахьегамца, цо кхебаьча дезалашца.
Шоай вахара никъ беркате хьа а лаьца къахьегаш ба Хьусена дезал а. Уж ба: къонгаш Идриси Бахьаудини, йо1 Мареми.
Ший  атта доацача вахаре а къахьегаме а ма хулла ший къаман хоза г1улакх а эздел а лорадаьд Хьусена. Миччахьа вале а ше г1алг1а хилар диц а ца деш ваьхав из, муг1арера дешархо вале а лакхарча даржера хьаким вале а. Москве из балха волча хана Кремле чуваха бокъо луш каьхат (пропуск) хиннай цун. Цо хьагойт из 1аьдало дика специалист санна лоарх1аш хинналга. Массе а халкъа т1аэцаш да хоза г1улакх, из ховш волча Хьусена лорадаьд из, шийца из хоза г1улакх массаза а хиларах.
Вай халкъ мехках даьккхача хана Казахстане тайп-тайпарча балхашка хиннав Хьусен: а шекара завода агроном, совхоза директор, агроном-плановик, МТСа агроном, колхоза председатель. Дуккхача халкъий викалашца мотт-йиш а товш, уж а лоарх1аш ше царга а лоарх1ийташ чакхвала мегаьд 1алмарзий Хьусена. АМООСа директор волчара д1а а ваьнна ц1аг1а 1ийча сатийна 1охац из. Массехк шера (1965-68 шш.) Назранерча Производственни управлене агроном волаш къахьегаш хул Хьусен. Массаза а кагирхошта хьехар деш, шийна ховр царна хьалхадоаккхаш чакхвоал из. къаьстта цу дешаца бувзабенна хул Хьусена цул т1ехьаг1 Наьсарен Автотранспортни предприяте баь болх.Юххьанца из парткома секретарь а цул т1ехьаг1а кадройхеи кхетам балареи директора заместитель волаш хул.
Иштта, ше моллаг1ча балха т1а мара ца хиларах дизза ший декхараш а кхоачашдеш, сабаре, тешаме новкъост а, дика г1онча а, кагирхой хьехамча а волаш ваьха Ториев 1алмарзий Хьусен вай къаман сийле лораяьрех ца1 хиннав. Цудухьа наьха сакхетамчу ваха а висав. Заман чоалханеча хьалах г1алг1ай халкъо лайна бала Хьусенах хьокхабеннаб. Цул совг1а, цо-м из дуккха а дукхаг1 долча даькъе бизза кхета а беш, нахачул т1ех лайнаб, х1ана аьлча духьале йича зе мара бала пайда а боацаш хиларца цунна хала хиннад из еха бокъо кхетае.
Дале а, цу мехках далара хоарцонна духьалъэтта халкъ кхы а боккхаг1а болча тийшача балха к1ала ца оттийта къахьийгад Хьусена а из санна болча г1алг1ай эздийча къонахаша а шоай хьаькъалца, диканна леладеча масалашца, дунен дешарца шоаш кхетадеш хиннача политически хьалаца.
Х1ара къаман санна вай а хиннаб уж шоай халкъа духьа баьха дика къонахий. Шеко а йоацаш царех хиннав Ториев 1алмарзий Хьусен, «со, аз» яха кура уйла ц1аккха а гарга ца йита вола эздий къонах, сий дола г1алг1а.

С. МЕРЕШКОВ,
РФ журналистий Союза доакъашхо, Г1Р заслуженни хьехархо

 

 

«Сердце – это сокровищница,
в которой хранятся Божьи таинства…»

Пророк Мухаммад (Да благословит его Аллах1 и приветствует) сказал: «Воистину, есть в теле человека такой кусок плоти, что если он здоров, то все тело здорово, если он забавляет, то все тело заболевает. Воистину, это сердце». (Бухари и Муслим).
Одно из самых важных дел человека, живущего на земле – это подготовка к жизни вечной. От того, как мы проживем отмеренное здесь в этом мире время, зависит, где мы будем находиться после смерти: в райских садах или в огне. В Коране сказано: «Разве они не знали, что Всевышний Аллах1 знает тайну и скрытые разговоры, и что Всевышний Аллах1 – знающий про сокровенное»: (Сура «Ат-Тауба), 78
От Всевышнего Аллах1а не утаится ни один наш поступок и никакое движение души.
Несомненно, что для счастья в этой жизни и довольства в Ахира (Судный день) необходимо обладать совершенным сердцем. Достичь этого возможно только познавая тонкости сердца, отвращая его от низменных мирских страстей и направляя к высокой нравственности.
Сердце человека, как маятник – постоянно колеблется: то стремится к духовному, то возвращается к плотскому. Чистое сердце, полное духовности, направляет человека к праведным, благочестивым деяниям и к возвышению до состояния, когда человек становится совершенным рабом Всевышнего Аллах1а. В сердцах, побежденных плотскими посланиями, есть место только для куфра (неверия), ширка (язычества), вздорного характера, вожделения и восваса (дьявольских наущений). Обладающие такими сердцами слепнут, глохнут, забывают о своем высоком предназначении и опускаются до уровня ниже чем животные, - воистину они падшие, как сказано в Коране: «Мы сотворили много джинов и людей (предназначив их) для Ада. У них – сердца, которые не разумеют, глаза, которые не видят, уши, которые не слышат. Они подобны скотам и даже еще более заблудшие. Невежды они (в делах религии)». (Сура «Преграды», 179).
От состояния сердец отдельных людей зависит и нравственность общества в целом.
Очистить сердце, отдалить себя от шайтана можно только встав на путь Всевышнего Аллах1а, поклоняясь Всевышнему, общаясь с праведными, благочестивыми верующими, воздерживаясь от плохих поступков, последствий которых человек страшится. Богобоязненность  - лучшее украшение верующего. В Коране Всевышний  Аллах1 сказал: «О, люди! Мы создали вас мужчинами и женщинами, сделали вас народами и племенами, чтобы вы познали друг друга, ибо самый почетный перед Всевышним Аллах1ом среди вас наиболее благочестивый. Воистину Аллах1 знающий и сведущий».
На очищение сердца направлены духовные беседы, они оказывают глубокое воздействие на личность, воспитывают душу. Энергия Корана и свет (нур) души нашего Пророка Мухаммада (Да благословит его Аллах1 и приветствует), озарившие сердца его сподвижников и других верных рабов Всевышнего Аллах1а, словно по цепочке, излечивая сердечные пороки, укрепляя веру. Всевышний Аллах1 указывает нам истину: «О, вы, которые уверовали! Страшитесь Аллах1а Всевышнего и будьте в числе праведных». (Сура «Ат-Тавба», 119).
Ошибочно и даже преступно мнение, что человек не способен защитить свое сердце от нафса (эгоизма), и если это произошло, если нафс победил, значит, человек сам пожертвовал свое сердце шайтану, место такого раба в пекле Ада.
Сердце – своего рода компас, отличающий истину от заблуждения, т.е. если человек по своей воле отклонился от указанного ему Всевышним Аллах1ом курса истины,  избрал другое направление, значит, он сбился с пути Всевышнего Аллах1а. В одном из хадисов Пророка Мухаммада (Да благословит его Аллах1 и приветствует) сказано: «Воистину, Всевышний Аллах1 не смотрит на ваше тело и ваши одежды. Он смотрит на ваши сердца».
Ученые ислама различают пять видов сердец:
1.     Мертвые сердца – это прямая противоположность сердцам пророков и авлия.
Люди с духовно мертвыми сердцами пребывают во тьме. Жизнь подобна жизни животных, которые не чувствуют ответственности перед Творцом. Их занятия – есть, пить, развлекаться, заводить временные романы – и так до конца жизни. Они далеки от поминания тайн вселенной и предназначения человека, впавшие в заблуждение, они втягивают себя и других из своего окружения в безнадежный конец. Купаясь в дарах Всевышнего Аллах1а, они отрицают их Владельца, не считаются с приказами Того, Кто создал все это; будучи безнравственными, пребывают в неблагодарности  к своему Создателю. О таких Аллах1 Всевышний сказал: «Всевышний Аллах1 запечатал их сердца и слух, а на глазах у них – пелена, и уготовано им великое наказание. (Сура «Аль-Бакъара» 7).
Перед теми, у кого сердца запечатаны и закрыты, - закрыты врата добра и истины. Только Всевышний Аллах1, о Котором они забыли, может открыть их сердца. Сказано в Коране: «Потом ожесточились ваши сердца и стали как камень и стали еще жестче. И, воистину, есть камни, из которых бьют родники, есть такие, которые раскалываются и исторгают воду, и есть такие, которые низвергаются (с горных вершин) от страха перед Всевышним Аллах1ом. Всевышний Аллах1 ведает о том, что вы творите». (Сура «Аль-Бакъара» 74).
2.  Больные сердца.
Это сердца тех, которые языком свидетельствуют о своей вере, но ничего не выполняют из повелений Всевышнего Аллах1а. Они обрекают себя на несчастья в этом мире и  в будущем. О них сказано в Коране: «В их сердцах – пророк . Да усугубит Всевышний Аллах1 их порок! Им уготовано мучительное наказание за то, что они лгали». (Сура «Аль-Бакъара» 10).
«Они те, которые ценой истинного пути купили заблуждение. Но сделка не принесла им прибыли, и не причислены они к тем, кто ведом путем прямым».
(Сура «Аль-Бакъара» 16)
3. Беспечные сердца
Беспечность – один из пороков сердца, препятствующий продвижению человека по пути духовности.
Действия, выполненные с беспечным сердцем, пусты и напрасны, вознаграждения за них не будет. Поэтому больные и беспечные сердца нуждаются в лечении – духовном воспитании и образовании. Людям с большими и беспечными сердцами необходимо научиться придерживаться следующих требований:
а) употреблять только дозволенную Всевышним Аллах1ом пищу, чтобы сохранить силы для выполнения 1ибады. Пища халяль очищает организм изнутри, помогает воспринять духовность без препятствий, в отличие от запрещенной пищи – харам, которая, придавая человеку черствость во всем, оскверняя тело и душу, ожесточает сердце.
Теологи ислама, призывающие верующих к самовоспитанию, уделяют особенное внимание двум аспектам: будьте внимательны во время еды – следите затем, чем вы насыщаетесь, а когда говорите – помните, что каждое ваше слово слышит Всевышний Аллах1.
Важно соблюдать умеренность в еде, чтобы не впасть в излишества (исраф). В Коране сказано: «И давай положенное (в качестве благотворительности) родственнику, бедняку, путнику, но не расточай безмерно, ибо расточители – братья шайтана, а шайтан отплатил своему Господу (черной) неблагодарностью».
Но знайте, что, когда хозяева щедро потчуют гостя и тот не отказывается от угощения, в этом излишества нет; 
б) читать Коран, совершать намаз со смирением. Извлекать поучительные уроки из рассказанных историй, соблюдать повеления Всевышнего и избегать запретов. Чем чище наши сердца, тем сильнее повлияют на нас советы Корана. Также необходимо со смирением совершать все возложенные на нас 1ибады. Этого требует от нас Всевышний Аллах1: «Горе же тем молящимся, которые читают молитвы небрежно…» (Сура «Подаяние» 45). «Воистину, блаженны верующие, которые смиренны при совершении молитв, которые избегают всего суетного. (Сура «Аль-Мулищун»).
Однажды у одного из ученых ислама Багауддина Накшбанда (Да будет доволен им Аллах1) спросили: «Как раб может достигнуть смирения в намазе?» Он ответил, что необходимо придерживаться четырех требований: есть разрешенную Всевышним Аллах1ом пищу, тщательно совершать омовение, уже в момент первого такбира осознавать, что предстал пред Всевышним Аллах1ом, не забывать о нем и после намаза, т.е. помнить о Создателе всегда. Это также касается и других обрядов;
в) помнить, что зикр дает сердцу жизнь – часто и усердно восхвалять и вспоминать о Всевышнем Аллах1е.
В Коране более чем  в двухстах пятидесяти местах приводится слово «зикр», что говорит о необходимости и важности этой 1ибады для искреннего раба Всевышнего Аллах1а;
г) бодрствовать по ночам.
Ночь – это одеяния для этого мира, в ней есть спокойствие и особые дары. Она -  идеальное укрытие для тех, кто хочет отрешиться от мирского и обратиться к вечному. Как сказано в Коране: «...сделали ночь покровом».
Полностью избавиться от суеты, настроев дня и уделить большое внимание своему внутреннему миру дает возможность ночная тишина. Проводить ночи впустую, значит наносить вред самому себе. Духовно богатому человеку ночное бодрствование позволяет получить исходящие ночью духовную энергию и благословение и баракат. Всевышний Аллах1 в Коране сказал: «И поминай Господа твоего и утром, и вечером, а также ночью. Совершай Ему земные поклоны и славь Его долгой ночью”. (Сура «Инсон»25,26).   
«Только малую часть ночи предавались они сну, а уже на заре они молили о прощении». (Сура “Аз-Зариат» 17-18);
д) стремиться к общению с праведными и благочестивыми людьми. Это – необходимость для души и защита для сердца. Сильные, праведные верующие – источники для слабых; от них к окружающим людям переходят сострадание, милосердие и другие благие тонкости души. Примером тому является наш Пророк Мухаммад (Да благословит его Аллах1 и приветствует), излучавший жизненную энергию, веру, добро, под воздействием которых сахабы стали самыми лучшими людьми.
Поскольку сердца постоянно находятся под влиянием положительных или отрицательных воздействий, общающиеся с благочестивыми, твердо стоящими на пути Всевышнего Аллах1а людьми, и сами стремятся стать такими же, а кто поведется с грешниками, рано или поздно обличится в одежду грешника.
4. Помнящие сердца
Если у верующего имя Бога постоянно на устах и в сердце, тело его озаряется Божественный свет, изгоняет мрак нафса, прелесть веры объединяется с красотой сердца и душа обретает спокойствие. Всевышний Аллах1 сказал в Коране, подчеркивая важность зикра: «…те, которые уверовали и сердца которых нашли утешение в поминании Всевышнего Аллах1а. А разве не в поминании Всевышнего Аллах1а находят утешение сердца?». (Сура «Гром», 28).
«О, вы, которые уверовали! Поминайте Всевышнего Аллах1а многократно…» (Сура «Сонмы» 41).
«Поминай имя твоего Господа и всецело посвяти себя Ему» (Сура «Завернувшийся», 8).
Пророк Мухаммад (Да благословит его Аллах1 и приветствует) сказал: «Признак любви к Всевышнему Аллах1у – это любить зикр».
В тех, кто далек от зикра, любовь к Всевышнему Аллах1у слаба, поэтому они подвергается божественным упрекам, о чем сказано в Коране: «К тем, кто отвергается от упоминания Милосердного, мы приставим шайтанов, которые станут их спутниками, друзьями. И, воистину, они будут сбивать их с пути истины, хотя те и будут считать, что идут по прямому пути. Когда же они предстанут перед нами, то (заблудший) скажет (шайтану): «О, если бы между мной и тобой было расстояние от запада до востока! Плохой ты друг». (Сура «Украшение» 36-38).
Высокий нрав, добродетельный характер присущи только тем, кто боится Всевышнего Аллах1а, любит Его, постоянно помнит о Нем.
В Коране сказано: «Воистину, мусульмане и мусульманки, для верующих, послушных, верных данному слову, терпеливых, смиренных, подающих милостыню, постящихся, хранящих свое целомудрие и поминающих многократно Всевышнего Аллах1а, уготовил Он прощение и великое вознаграждение». (Сура «Сонмы», 35).
В этом аяте повелено и мужчинам и женщинам упоминать Аллах1а Всевышнего. Нет никакого сомнения в том, что Зикруллах1 наряду с другими видами 1ибады (намаз, пост, закят) возложен и на верующих мужчин, и на женщин. Есть разные виды зикра… Но как конкретно – так или иначе совершать его, приказа нет. В каждом зикре свои особенности.
Али бин Абу Талиб (Да будет доволен им Аллах1) восхвалял собрания, где читали зикр: «Что может быть лучше собрания, где читают зикр и поминают о несметных дарах Всевышнего Аллах1а?»
Пророк (Да благословит его Аллах1 и приветствует) собирал своих сподвижников вокруг себя и читал зикр». Такой зикр, как «Ла иллах1а иллаллах1». В одном хадисе он сказал: «Зикр укрепляет веру».
Пророк Сулейман (Мир ему), которому была дана возможность владеть всеми земными богатствами, говорил: «Салтанат – царство, которым я владею, бренно, преходяще. А царство, куда попадает тот, который повторял слова Единобожия, вечно». О коллективном зикре передали Табарани и имам Ахмад бин Ханбал (Да будет доволен им Аллах1) от Шаддада бин Ауса.
5. Живые сердца
Живое  сердце - это то, что не содержит даже ничтожной частицы желания, направленного на бренный мир.
Это сердце пророков и авлия – тех, кто усовершенствовал себя, украшаясь нравственностью Корана. Во время одного из великих авлия – Наджмуддина Исфахани, жившего в восьмом веке хиджры, умер верный раб Всевышнего Аллах1а. После того, как похоронили этого человека, имам остался у его надгробья читать ду1а для умершего. Стоявший неподалеку Наджмуддин Исфахани вдруг неожиданно улыбнулся. Присутствующие заметили это и удивились. С нескрываемым любопытством они спросили: «Уважаемый учитель! Что вынудило вас улыбаться в том месте?» Великий ученый не хотел раскрывать причину, вызвавшую его улыбку. Но люди настойчиво просили объяснить случившееся. И тогда он сказал, что ду1а обычно читает живой мертвому, но у человека, лежавшего в этой могиле, было духовно живое сердце, и он, по воле Всевышнего Аллах1а, услышал, как умирающий произнес: «Альх1амдулиллах1и». Мое сердце живое…” Поэтому ученый не выдержал и невольно улыбнулся. Сердца, восхваляющие Аллах1а Всевышнего, живут под Его защитой и сохранностью. О тех, кто усерден в поминаниях Всевышнего, сказано в Коране: «Они и есть истинно верующие. Им уготовано высокое  положение у Господа их, прощение и щедрый удел».
Человек, очистивший сердце от пороков, бескорыстно поклоняющийся Всевышнему Аллах1у, сознающий свою полную зависимость от Него и испытывающий любовь к Нему, получит награду уже в жизни ближней – он будет окружен Божественной заботой и Всевышний Аллах1 откроет ему такие сокровенные знания, что ему станут доступны казалось бы непостижимые тайны, вложеные в создания человека и вселенной. В Коране сказано: «…в тот день, когда не пригодятся ни богатство, ни сыновья, кроме как тем, которые предстанут пред Всевышним Аллах1ом с чистым сердцем». Приблизиться к Всевышнему Аллах1у дано лишь имеющим чистое, совершенное сердце. Это – главное в поклонении Всевышнему Аллах1у, о чем сказано в Коране: «Ни мясо их, ни кровь их (т.е. жертвенных животных) не нужны Всевышнему Аллах1у, а только лишь ваша набожность. Почему Он дал вам власть над жертвенными животными, чтобы вы возвеличивали Всевышнего Аллах1а за то, что Он наставил вас на прямой путь. Так обрадуй же благой вестью тех, кто верит в  добро». (Сура «Хадж», 37).
В одном из хадисов – къудси - Всевышний Аллах1 сказал: «Мы - тайны человека, а человек – наша тайна».
Здесь мы видим, что Всевышний Аллах1 посвящает праведного человека в сокровищницу Божественных тайн, через которые даст познать Себя, свои сыфаты, тем самым даруя ему почетное знание – святость.
Человек, воспитывающий свое сердце, преодолевающий шаг за шагом свою животную, эгоистическую натуру, тем самым увеличивает степень веры до высшей, когда возможно познание Всевышнего Аллах1а. А когда в назначенный час такой человек покидает этот мир с совершенной верой в сердце, он достигает Божественного вознаграждения в жизни вечной. Один из сподвижников пророка Мухаммада (Да благословит его Аллах1 и приветствует), Аблуллах ибн Масуд, рассказывает: «Получив воспитание от пророка (Да благословит его Аллах1 и приветствует), мы достигли такого состояния, что слышали тасбих1 (восхваление Всевышнего Аллах1а) каждого куска еды, проходящего через наше горло».
О, Аллах1 Всевышний, даруй нам вкусить такую пищу, совершающую зикр, до того, как мы покинем этот мир!

М. МУСЛИМОВ

 

 

 
----

??????.???????
Новости |  Наш Президент |  Пишет пресса |  Документы |  ЖЗЛ |  История
Абсолютный Слух |  Тесты он-лайн |  Прогноз погоды |  Фотогалерея |  Конкурс
Видеогалерея |  Форум |  Искусство |  Веб-чат
Перепечатка материалов сайта - ТОЛЬКО с разрешения автора или владельца сайта и ТОЛЬКО с активной ссылкой на www.ingush.ru
По вопросам сотрудничества или размещения рекламы обращайтесь web@ingush.ru