новости веб-чат СЕРДАЛО карта заставка
   Общенациональная газета Республики Ингушетия Сердало  


  Общенациональная газета Республики Ингушетия Сердало
 

  3 страница

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

Выходит с 1 мая 1923 года; № 22 (9711) суббота, 18 февраля

Чахкиев Капитон
Эстамара вахар
(дувцар)


Цхьан ахкан дийнахьа 1уйранна дуне хоздеш, кхийтта боаг1ача малхага а лоамашка а хьежаш, хозача оалхазарий оазашка ла а дувг1аш, дог г1оздаьнна ваг1ар йоккхача комара к1ал Эстамар.
Къаьстта дукхаг1а б1арг т1ера балацар цун Маьтлоама, цигара ше, к1аьнк волаш, да-нана а доацаш, ший даь вешийца Къонахилгаца, шоаш Туркий мехка баха арабаьккха никъ, шоаш лайна 1азап — из сурт духьала эттача дунен чура безам д1абоалар Эстамара.
31амига волаш да-нана доацаш висар Эстамар.
Цун шийтта шу даьннача хана лоаманхой Туркий мехка, деррига дуне а вахара ираз а цига да, аьнна, д1абаха тохабелар. Эстамара ший даь вешийга Къонахилгага хаьттар: «Х1ана болх лоамара г1алг1ай кхыча мехка, ер беций вай мохк?» Даь вошас жоп делар: «Вайга д1аде лаьтта дац, лаьтта ца хилча, сага ваха йиш яц. Турке бусалба паччахь ва, цо вай паччахьага аьннад, йоах, аз царна мел деза лаьтта лургда, баха ховшоргба, хьабахкийта аьнна. Цига вайна лаьтта делча, вай лаьттаца къахьийгача, вайга даа ялат хургда, укхаза санна моцал хургьяц, кхыдолча боахамий таро хургья». Саррахьа чувеча Къонахилга хьадийцар, тахан кхетаче в1ашаг1кхийттача д1адаха ч1оаг1даьд, яхаш. Кхоана 1уйранна массаварг аравала веза, баха кийча бараш.
Цу 1уйранна доккха таьзет эттар Лоам чу: белхаш кхалнах, бераш, массадоа хьайбаш 1ехаш, ж1алеш увг1аш, даьшта т1ехьара довла ца тугаш.
Ший йолчо говра т1а, говр йоацачо вира т1а йохкаш, шоай x1aмилгаш хьа а ийца, юхевусачун 1адика а йийца, бисачар наькъа ловца а баьккха, цу шоаш хьалкхийнача лоамех т1еххьара б1арг а теха, болабелар уж цу даькъазача новкъа.
Из б1аьха, хала никъ, моцал ца ловш боккхий нах, кагий бераш дукха д1акъийстар царех байна. Уж бахача новкъа дукха керда боарзаш дар, шоай мискача Даьг1астен чура хьаийца лаьтта — цхьацца бий тоссар цар венначун лахьтан чу.
Цу аьргача таьзетаца, дукха никъ баь д1акхаьчар уж Туркий мехка.
Духьала баьхкача туркаша д1абигар уж цу эри ара да, дунен т1а ц1аккха а саг ца ваьхача мехка.
Гаьнара хьа ца деча мала хий доацаш, чуваха фусам йоацаш, х1ама кийчде дахча доацаш, дунен т1а вахача сага мел эшар доацача цу мехка даха деза шо, аьнна, хьакхайкадир туркечо.
Лоам баьха, шийлача, ц1енача фега 1ама нах, ц1аьхха мохк хийца, къематдийнахьа хургья яхача жожаг1ата кхаьчар. Цу б1айхача мехка бийсанна зунгаташа ца буташ, дийнахьа хорш ухаш, гобаьккха лелаш текхаргаш долаш, сахиллалца унзара увг1аш шакалаш йолаш, бераш, кхалнах унзара боахаш, из ца ловш дукха нах ханал хьалха байра.
Бунаш еш, лаьттах толаш йоахаш, кхы баха моттиг а йоацаш, баха хайшар уж цу мехка шоай юрташ 1о а ехка.
Лаьтта аха гота в1ашт1ехьа а яьккха, бешамаш д1айийна уж боаллашехьа, цхьан дийнахьа хабар дера, цу лаьттан да цхьа в1аьхий саг хиннав, из хьавенав, хьагулдала деза, аьнна. Нах гулбелар.
Из вар Хьасан яха в1аьхий саг. Цо къамаьл дир нахага. Цо аьлар, ер шо даха лаьтта ший да, укх пхе шера укх лаьттах хьабаьннача пайдах йоаг1а йоал хьаеннаяц оаш, аьнна, Са лаьтта мукъадалийта кхо ди ха я шоана, бартах оаш мукъа ца доалийте, низаца д1адоахаргда шо аз укх сай лаьттара. Паччахьо кхычахьара лургда шоана лаьтта.
Кхы сагага ла ца дувг1аш, из хьа а кхайкадаь, Хьасан д1авахар.
Боккха бала т1абера наха, пхе шера мел хьийга къа а дита, д1абаха бийзар цар.
Кхо ди даьлча б1у кхаьчар, цо юрташкара арабаьхар г1алг1ай. Кхыча, яьссача ара д1абигар уж, ер да шоана лаьтта, аьнна, т1аккха кхо шу даьлча, хьалхаг1а мо, цигара а кхычахьа, шоай Туркий мехка эггара вог1а лаьтта долча д1а а бига 1оховшабир г1алг1ай...
Паччахьага леткъача, цо жоп деннадар, х1анз шоашта деннача лаьтта даха, из лаьтта паччахьа да, кхы д1ай-хьай дохоргдац шо, аьнна.
Нах ч1оаг1а раьза хинна паччахьо баьча къахетама, шоай вахар 1алашдеш, шоай бала бицбенна, боахамаш дахка болабелар.
Цул т1ехьаг1а цхьа иттех шу даьлча паччахь велар, из венна дукха ха ялалехьа наха дувцаш дар, цхьан в1аьхийча сага во1, вайна денна, ер вай даха лаьтта ший даь-даь хинна, шоай лаьтта да, яхаш, вена хьожаш хиннав, яхаш.
Из дийца дукха ха ялалехьа хезар, цо паччахьа суде денна дош дийца а дийца, лаьтта цунна д1ахьожадаьд, аьнна. Т1аккха, лаьттан да а дукха ца говш хьакхаьчар. Нах хьагул а баь, цо хьакхайкадир, пхи ди далалехьа ший лаьтта мукъадалийта, аьнна. Наха даьча дехарах х1ама хиланзар.
Наха, хьав1ашаг1а а кхийтта, ва1ад йир, паччахьага латкъа каьхат ийца нах бахийта, паччахьагара жоп кхаччалца саг араваргвоацаш. Наха хержа кхо саг вахар паччахьа т1а.
Уж юхакхачалехьа, йилла ха хьат1аэттар. Лаьттан да, шийна т1ехьа б1у а болаш, вена хьакхаьчар.
Нах низаг1а арабаха болабелар салтий.
Къонахилга на1арга баьхкар эпсари цунца кхо салтеи. Къонахилга виъ во1и ши йо1и дар, цхьа во1 паччахьага латкъа бахачарца вар, ца1 ц1аг1а вацар цу дийнахьа, Эстамари цул з1амаг1вари ц1аг1а вар. Д1адухьала а ваха, Къонахилг хозача, эздийча къамаьлаца д1аала велар шоаш ара ца довлара бахьан. Эпсар цо дувцачунга ладувг1а дага вацар. Эг1азвахача Къонахилга аьлар эпсарга, шух цу коа д1ачуваьнначоа топ кхетаргйолга ховлда шоана. Цар мел дувцар хозаш латтар Эстамар, топ бе а йоаллаш.
Къонахилга шоашка из алар фуд, аьнна, эпсара шод а айяь, Къонахилга говр т1атехар. Цо из дешшехь а, Эстамара эпсара меттахьа топ техар. Эпсар говра т1ера чувахар, говр унзара а яьнна д1аиккхар, говра т1ехьа ши салте а вахар.
Сахьат далалехьа юрта го баь б1у хьаэттар. Б1уна т1авиллачо хьакхайкадир, эпсара дакъеи из вийнари хьа ца лой, ах сахьат далалехьа доккха а з1амига а, кхал-ма1а, цхьа дийна саг цу вуташ, юрт х1алакьергья оаха, аьнна.
Эпсара дакъа боккхийча наха д1аделар. Эстамар т1а ма ваххинге, аьшка г1абаш а теха кулгехи когехи, Константинополе набахта д1авигар.
Паччахь волча латкъа бахараш, т1а ца буташ, юхакхаьчар. Эстамар набахта воаллача хана цунца набахта вар Гусейн яхаш цхьа турке, къеча наьха саг, паччахьа духьале еш хиннав аьнна лаьца.
Гусейна дукхача х1амаех кхетавир. Эстамар. Цунгара хайра Эстамара, шоаш цу мехка, лаьш а даь, б1аьхийча наха чуоттаде доаладаьлга. Г1алг1ай лаьш хургбоацилга кхетадича, паччахьо яь кхел яр лаьтташ хьадоахалда, аьнна.
Эстамара дукха ха ялалехьа Константинополе шар1ан суде дош дийцар. Паччахьа эпсар верах, ворх1 шу набахта даьккха ваьлча, корта боаккхаш вувргволаш суд йир цунна.
Къонахилг ч1оаг1а г1айг1ане вар т1еххьарча хана. Веший во1 Эстамар, з1амига волча хана да-нана доацаш виса, ший къонгел дукхаг1а. везаш, ч1оаг1а боча вар цун. Во1 санна лоарх1ар цо из. Bopx1 шу дала доаллар Эстамар набахта чувоалла. Къонахилг т1еххьарча хана, ший боахам а бехка, сагаца къамаьл доацаш, тамашийна вар.
Эстамара судо яь кхел кхоачашъе ши ди дисадар.
Кхоана ха чакхйоалл, яхаш, набахтарча цхьан хьакима т1авигар Эстамар.
Хьакимо хаьттар: хьай ха лоарх1аш вий хьо? Кхоана т1еххьара ди долга хой хьона, малаг1а дехар да хьа тхога т1еххьарча дийнахьа?
Эстамара аьлар, кхы гургдоацача укх маьлха дуненах цхьан сахьата б1аргтохаргбар аз, кхы аз дехаш х1ама дац. Дийхачоа жоп а денна баркал а аьнна, юха набахта чувахар Эстамар.
Цу ворх1 шера кхозза хийцадар цун кулгахи когехи доахка аьшка г1абаш, из г1елваларга хьежжа.
Сарахьа къаьстта сатийна хулар Константинопола набахтен гонахьа, наггахьа мара саг ца гуш. Дикача дош т1а баг1ача къонача шин баьречо цкъа а шозза а го баьккхар набахтенна. Уж бар карта лакхала зем боахаш, кховзткъеи пхийтта эрш лакхал да цу карта, яхаш, дувцар наха.
Цу сайранна Эстамара т1еххьара дехар кхоачашде хьайийллар из чухинна зиндан.
Цу чу баьхка даькъаза тутмакхаш, дуненца 1адика ювца ха хьат1акхачарга хьежаш баьг1а, къаьстта Гусейн, б1аргех хий а даьнна, марх1акхийтта, бийлхар. 1адика йийцар цар Эстамарца. Пхи саг вар уж, туркий къаман, Эстамара яьр мо кхел яь.
Эстамар коа хьаара а ваьккха, сахьата лела йиш я хьа, т1еххьара дуненца 1адика ювца, аьнна, хьаким д1авахар.
Дукха уйлаш яр Эстамара керта чу, кхоана ше, корта дег1ацара д1а а къоастабаь, чувулларгволча лаьтта 1от1ахьежаш лелар из. Т1аккха дагадехар Эстамара, укх ворх1 шера б1арга ца яйнача сигала х1ама хувцаденнадий-хьог1, аьнна. Хьалхьежар из.
Оалхазараш долхар лакхе г1олла г1айтта. Са ткъамаш хилча г1атта, кхы 1о ца ховш, Даьг1астане, се ваьча лоам т1а 1о а хайна, доккха са а даьккха, кхы дунен т1а из мо доаца шийла фо чуозаргдар аз. Цох кер бузабаь ваьлча-м, валар а новкъа дацар, яхаш, уйла еш Эстамар лелаш, ц1аьхха б1аргкхийтар цун лакхача картах чубоаг1ача мушах. Цун т1ера б1арг ца боаккхаш, цецваьнна латташ цхьа юкъ яьккхар Эстамара. Муш коа 1очубоаг1аш бар. Ше мишта вода ца ховш, д1ат1аваха хьалаьцар из Эстамара. Муш ypaг1a бахар Эстамара бера а эккхаш, т1аккха юха 1очубера. Гуча саг вацар. Сиха ший дег1ах хьахьоарчабир Эстамара муш, дукха ха ялалехьа ypaг1a бахар из, Эстамар а ийца. Хьалт1аваьккхар из. Картах т1ехваьлча б1аргкхийтар цун шин баьречох. Чехка Эстамар цхьан говра т1а а хоаваь, шоаш шиъ цхьан говра т1а а хайша д1алийлхар уж.
Тоъал ха яьлар говраш хехка йолхаш, ше вугараш Эстамара малаш ба ца ховш. Т1аккха байзар Эстамара ший даь веший къонгаш Бийботи Муртази.
Ах бийса яьннача ханна ераш д1акхаьчача, эрий ара, цхьаккха адам ца лелача метте, хьу мо, кхотабеннача эрзашта юкъе латташ 1и т1адаг1а ши говр йоалла фургон яр.
Цу т1а дийша дадар бераш. Къонахилга, йист а ца хулалуш, б1аргех хий 1оухаш цхьа юкъ яьккхар, веший во1 б1аргавайча.
Бийсанна наькъа боаг1аш, дийнахьа д1алечкъаш, сало1аш, Туркий доазон т1apa ара а баьнна, кхойтта шу даьннача Алсбика 1овежа ког кагбар мара, кхы зе-зулам доацаш, Даьг1астен чу кхаьчар уж.
Ца валар духьа кхы-м варгвацар мехках, оалар Эстамара, д1адахар дагадехе ваг1аш. Дунен т1а хург мичаб вайчул дикаг1а мохк.Мерешков Султан

Казахстан, 1а бехк ма баккха…


Казахстан, 1а бехк ма баккха,
Мехках баьха са даьй-мискаш,
Хьайцига баха бахкарах.
Бокъо яйна, торо йоацаш шоаш бисача,
Хьогара новкъостал а дехаш,
Га-лоадам, аьттув шоашта лехарах.
Казахстана эздий халкъаш, баркал шоана!
Адамий оамал йиц а ца еш,
Эрий бисача мискай оаг1ув лацарах.

Ва, казахаш, тха вежарий! Дуне мел латт,
Ираз-аьттув ма бовлба шун,
Бокъо езаш, из лорае овттарах.
Ва, Казахстан, тха шоллаг1а Даьхе,
Дага латтача диках кхе хьо,
Бакъдар нийса аларах.

Казахстане даха халкъаш, оаш,
Бехказа бита, тха мискингаш,
Шун лаьтта уж бахарах.
Оаш кодам бе, сий дола къамаш,
Шой мехкара низах баьха,
Эри ара цу лахьтий чу бийрзарех.
Массанена адамий баркал хилда шоана!
Сийле йолаш хилба вахара мул,
Г1о ийшарашта са ца кходеш латтарах.
Цхьаькха а доккха баркал шоана,
Бехк боацарий бокъо лоро,
Са ма тоъа овттарах.

Казахстан, кхойтта шера хьайца баьха,
Мехках даьннача халкъий къонгаш,
Даькъала бийца эздий накъа бахарах.

***
Хьа духьа ваьхав со, сий дола Г1алг1айче!
Хьа духьа аьхад аз уж хьаьна лаьтташ.
Хьа духьа яьхад аз, ва кура Г1алг1айче,
Хьа духьа даьхад аз уж шаьра иллеш.

Хьо бахьан кхийнад са доккха ираз,
Хьо бахьан детталу кер чура дог.
Хьо бахьан кхоачашду къонахий параз,
Хьо бахьан боаккхалу д1аловза ког.

Хьоца воахалу адамий оамал яр,
Хьоца хеттар гаргало я.
Хьоца да, Г1алг1айче, къонахий денал,
Хьоца я, Г1алг1айче, са дега курал.

***
Мишта со вахаргва балийво хьешаш,
Сел езача хьох ца ловшше а ваьлча.
Б1аргашта са гургдац, хий хургда лешаш,
Г1айг1анца саготдеш хьох хийра ваьлча.

Со мишта леларгва хьо ца гуш денна,
Амато вутаргвац хьо йицъяь лела.
Хьай хозалла беркат 1а довзийтад сенна?
Могаргдац сона хьо йоацача вела…

Безамо хьийста сай боча уйлаш,
1а хийра яхар аз мишта лов?
Б1аргашта хозъенна са дега йийза,
Хьо кхычунга елар ма ийрча тов!

Къахьегам
Д1абузача малха т1ехьа
Г1окказ вода ийца 1ул,
Рема йода царна т1ехьа
Эмалк хьалха-т1ехьа ювл.

Жа-1у вода жа 1ул лаьлла
Б1аьсти-лоргарг хиннад жа,
Б1арчча шера жега ваьлла,
Доаккхаргда цо шортта тха.

Гурахь хургда шортта тханкаш,
Тхеш гулдича ферта хул.
Т1алхаца дийза дергда моашош
Ло баьккхача барзкъаш хул.

Лаьтта аха аьттув баьнна,
Ахархо нух тоадеш воал.
Ялат хилда хьийкъа, аьнна,
Тоссаргба цо лаьттан боал.

Ахархой ба к1и-марс берзош,
Ялатий литташ овттадаьд.
Хьатташкара шерч а лехкаш,
Элах ялаташ дерзадаьд.

Цхьаннахь бетташ паьшк ба хозаш
Гуйран ялат чудийрзад,
Й1аьха гота лаьтта оахаш,
Йивар д1аде т1абийрзаб.

Мангал тувсаш ваг1а къоано,
Тхирах мангал диках лат.
Кхоана йистеяргья цона,
Аьла арг1аш коа т1а латт…

Делкъийга маша даьхкад хьаьлий,
Т1акхаш шурех дузаш латт.
Хьаьнача шурех нахча яьккхай,
Шоашк д1атеха шура ят.

Лаьза а текхош ши уст боаг1а,
Ц1енгахь бахьаш деса са.
К1аьдвенна да т1еххьа воаг1а,
Чукхаьчача ло1аргда са.Угурчиев Азмат-Гири

Са даьй


Царна дайнад
Къахьа вахар,
Аьрга денош,
Моцал, къел.
Дикка лайнад
1азап, бала.
Дира хьоцар
Докъа ца луш,
Дукха байнаб
Уж са даьй,

Т1ом бирсаг1а
Латтачара
«Моастаг1», - аьле.
Ц1и а тилле,
Сибарег1а
Уж кхийлаб.
Г1оарал дайна,
Истий, бераш,
Ц1ерал кхувсаш,
Доагадаьд.

Мехкал арахь,
К1айча лай т1а,
Боарз а боацаш,
Лахьта доацаш,
Чот-са йоацаш
Ахкийсаб.

Цхьалха барзкъаш
Мара доацаш,
Цу шийлача
Аренашка
Г1орабаьб.

Доацар хьат1а-
дилла г1ерташ,
Истий, берий
Дегаш ийдеш,
Шоана «1аьдал»
Чухьийжад.
Юртара юрта
Ваха ваьлча,
Й1аьхий суд еш
Чудийхкад.

Мелла хало
Т1аоттарах,
Денал гойташ
Хьадаьхкад.
Мелла кхело
Шо ачарах,
Ка ца агаш,
Ца луш къар,
Жожг1атенах
Чакхдаьннад.

Дог дилле ма 1елахь

Аз къоастаяр, мелла гарах
Со ца воаг1аш
Хьо дог дилле
Ма 1елахь.
Со ийрча хьайна вувцарах,
Уж йоахараш
Хьал а ийца,
Хьайна вас 1а
Ма елахь.

Наьха метташ соцалургдац.
Шоаш к1аьдбелча,
Уж-м шоаш а
Д1атувргба.
Вай безам цар хоадабергбац,
Вайна лайча,
Вай кхел, езар,
Вай шинне воаш
Хьаергья.

Йоачан мелла 1аьржа ярах,
Малх а хьаже,
Екхан этте,
Хоза, къаьге
Ди д1аотт.
Оапаш к1аьда цар бувцарах,
Гайна, ганза
Гучабаьле,
Бакъдар массаз
Хургда кот.Башир Тимурзиев

Злая мачеха – судьбина


Из постели рано утром
Из объятий сна,
Криком, руганью и матом
Был разбужен я.

Очи матери в испуге
На штыки глядят,
А братишки на топчане
У стены лежат.

- Пять минут! – орет детина
И сжимает ствол,
Вынимает он гранату
И кладет на стол.

- Торопись, мамаша,
Ждет тебя курорт, В Казахстане будешь кушать
Яблоки Апорт.

Заметалась мать по дому –
Все валится с рук,
Во дворе гудит машина –
Чудо чужих рук.
Побросали нас в машину,
Как ненужный хлам,
И за нами вслед влезает
«Благодарность» сам.

Нас три брата у мамаши,
Нет отца у нас,
Что нажила мать годами
Отнято сейчас.

Сгрузили нас на разъезде
Прямо в мерзлый снег,
Не укрыться, не согреться –
Наступил конец.

Валит снег тяжелый, мокрый,
Без конца валит,
Неизвестная дорога
Впереди лежит.

Погрузили вечером,
Как рогатый скот,
Страданьям бесконечным
Потеряли счет.

Чтобы ясно все вам было
Должен я сказать:
В феврале все это было –
Вы должны понять.

Сколько лет во мне таится
Стужа того дня,
Отогреться хоть немного
Дай, судьба моя…

Отогреться не давала
Лет тринадцать ТАМ.
От обмана и коварства
Куда деться нам?

Полустанки и разъезды,
Нет числа им, нет,
И на каждом полустанке
Мертвецы лежат.

Не омыты, без саванов,
На ветру лежат,
Задувает их бураном,
Из снега торчат.

Эшелоны, эшелоны,
Все несутся в даль,
И в сердца они вселяют
Жгучую печаль.

По дороге бесконечной
Девятнадцать дней
Добирались мы до места,
Предназначенной судьбой.

Лет тринадцать мы пробыли
Как в загоне там,
Не страдавшим не понять вам,
Что досталось нам.

Униженья, оскорбленья
Из сердца вон долой!
Но не теряя достоинство
Мы прибыли домой.

Злая мачеха – судьбина
Не сломила нас!
В край отцовский мы вернулись
И строим свой Магас!
2002 г.Аушев Сулам-Бек

Халача новкъа


Ма шийла ера хьо,
Шал шийла 1уйре!
Ма г1ийла ера хьо,
Д1акъаста сайре!

Цхьа Даьла воацар,
Кхы дала оарц доацаш.
Халача новкъа даьлар хьо,
Са з1амига халкъ!

Делхаш латт хий лешаш, -
- Кавказа лакха лоамаш.
1аткъаш латт цар дагахь,
нах мехках боахаш,
23 – ча феврала шийлача дийнахь,

Мотт лебеш доаца,
Хьайбаш латт делхаш,
Б1аргашкара хий лешаш.
Т1ехьа хьежаш 1ехаш латт!

Халача цу новкъа.
- Баьнна болх вайнах!
- Шоай ло1аме боацаш,
- Уж мискаш болх.

13 шера Даькъасте гургйоацаш болх.
Онк доацаш бисараш…
Ц1и етташ боагабеш.
Салтий ба хьувзаш,

Боккха ба из бала.
- Кхы боккхаг1 бац!
Гешт де 1а Даьла -
Кхы деха Вац!

Кремлен да – мунапакъ.
Латт раьза волаш.
- Веза новкъост Бере.
Ший уллув волаш.

Ший амар кхоачашдаь,
- Из сагота вац!
Лай боале а болхараш,
Бе – башха дац!
Маьржа-я1, Сталин, хьо…
- Дог 1абаш вац!

1азапе хилва из,
- Вай мехках даьхар.
Балийгахь хилва из.
- Вай вахар дохадаьр,
- Даьла кхеле хилва из,
Ди боаца гоавар.

Къамашта яьй цо кхел,
- Ц1ий молаш яьй!
Цунна а яьй Дала кхел,
Кхеллача вай Дала из х1алакваьв!
Жожаг1ате – во фусам,
Цун хьаьналъяьй!

44 шера кхаьрача дийнахь,
Цу валара новкъа болх…,
Бехк боаца вайнах.
Халача новкъа болх,
Са хьамсара нах!!!Хамхоев Дауд

Хьо маьрша йоаг1ийла


Мух ма хьекхий ара,
Шийла ма йий ара,
Гуйре йоаг1аш ма йий,
Шелал яхьаш вайна.

Ша бахье а шийца,
Лоа дахье а шийца,
Беркат дахьаш йоаг1а,
Ший ханнахьа йоаг1а.

Оаха фу дергдар
Ма дика болх ба
Малх хьалбоалаш,
Тха дагара
Из малх боацаш.

Оаха фу дергдар,
Тха дегаш санна,
Хьо ийна баларе,
Везар хьоасташ,
Ца везар воагавеш,
Хьо къиза баларе.

Ийна нах ба аз бувцараш,
Шолха уйлаш яраш,
Шоашта дика хилча,
Кхычоа сагота боацараш.

Ма ала сога
Айса д1ааргдоацар,
Сайга хьааьлча,
Бехк-гунахьа доацаш,
Халахетар дича

Са дега новкъа хул,
Тоха са доацаш.
Ха-зама йоакх аз,
Цо лазар деш.

Хьо кхеллача Дала
Кхелла ба нах,
Хьа санна цар а
Да-нана да.

Ма лела къувсаш,
Чуелла хьаг1.
Воча оамалех
Д1ац1енде дег1.

Велар-велхар
Эхь кхоачаргдац хьога,
Нах белхача дийнахьа,
Хьо вийлхав аьнна.

Валар да хьона,
Нах белхача дийнахьа,
Хьо велаш хуле.

Ма сиха ера хьо
Ма сиха лийгар шо,
Гаьнаш т1ара г1аьнаш.
К1еззига сабарде
Мегаций оаш.

Ма сиха ера хьо,
Ва дошо гуйре.
К1еззига сабар
Даь далара 1а.

Сона новкъа-м яцар
Хьо ений аьнна,
Хьона т1ехьа доаг1аш
Шийла 1а децаре.

1а дена даьлча
Шу кхоачалу,
Деррига са вахар
Шера лоацлу.

Ма сиха дера хьо,
Шал шийла 1а.
К1еззига сабарде
Мегацарий 1а.


 
----

??????.???????
Новости |  Наш Президент |  Пишет пресса |  Документы |  ЖЗЛ |  История
Абсолютный Слух |  Тесты он-лайн |  Прогноз погоды |  Фотогалерея |  Конкурс
Видеогалерея |  Форум |  Искусство |  Веб-чат
Перепечатка материалов сайта - ТОЛЬКО с разрешения автора или владельца сайта и ТОЛЬКО с активной ссылкой на www.ingush.ru
По вопросам сотрудничества или размещения рекламы обращайтесь web@ingush.ru